BCCA
Belgian Construction Certification Association
BCCA. Belgian Construction Certification Association
Home
BCCA stelt haar diensten open voor alle types certificatie-activiteiten, doch streeft naar een aanpak die door de gehele bouwwereld ondersteund wordt. Daarom worden voor alle activiteiten referentiespecificaties en reglementen gemaakt die officieel worden bekrachtigd en gepubliceerd. Deze regels en documenten worden opgesteld en besproken in adviesraden die vertegenwoordigers uit alle groepen van de maatschappij bevatten. Deze adviesraden houden ook toezicht op de onpartijdige werking van BCCA.

Met elke klant afzonderlijk wordt een certificatieovereenkomst afgesloten die gebaseerd is op de reglementen, doch die rekening houdt met de specifieke situatie. Ook hierop wordt toezicht gehouden door een bevoegd orgaan, namelijk een raad van deskundigen, certificatieraad genaamd.
Deze overeenkomst bevat zowel de verplichtingen van de klant om te kunnen gecertificeerd worden als de toezichtacties van BCCA.
De verplichtingen van de klant bestaan in het organiseren van passende kwaliteitscontroleprocessen en in bepaalde gevallen het toepassen van verplichte controleschema’s.
Het toezicht bestaat uit een initiële beoordeling die toegang geeft tot de certificatie en die in sommige gevallen herhaald wordt met een frequentie van 3 tot 6 jaar, een regelmatige controle van de implementatie van de kwaliteits- en controleprocedures en desgevallend concrete steekproefmatige toetsingen (bvb. controleproeven in externe laboratoria).
De certificatie kan alleen behouden blijven indien:

     de te certificeren activiteiten of producten reëel blijven bestaan
     de processen reëel geïmplementeerd worden
     het toezicht wordt uitgevoerd en tot een gunstige beoordeling leidt

De gecertificeerde organisatie ontvangt een certificaat in overeenstemming met de activiteit en met een welbepaalde geldigheidstermijn.