BCCA vzw levert als onafhankelijke derde partij certificaten af die bevestigen dat bouwproducten, processen, organisatiesystemen of competenties van personen aan gestelde eisen beantwoorden. Wij leveren zowel vrijwillige als verplichte certificaties af.

Waarom certificatie?

01 Vertrouwen

Certificatie geeft vertrouwen in een product of bouwsysteem, in een dienst, in de organisatie van een bedrijf of in de beroepsbekwaamheid van een persoon. Dat gebeurt door toezicht door een onafhankelijke partij.

02 Conformiteit

Certificatie helpt organisaties de conformiteit en betrouwbaarheid van hun producten of diensten te toetsen aan de geldende reglementeringen, normen en regels van goed vakmanschap en via externe beoordeling de kwaliteitszorg te stimuleren en zo te komen tot een rationeler beheer en tot betere economische resultaten.

03 Breed draagvlak

Een certificaat is een eenduidige uitspraak over het voldoen aan eisen die breed gedragen worden door de sector of aanvaard of opgelegd worden door de overheid.

Certificatie biedt nog heel wat andere voordelen

  • Vereenvoudigt de opmaak van bestekken
  • Versnelt de aanvaarding van producten en diensten
  • Draagt bij tot continue verbetering in de sector
  • Draagt bij tot het voorkomen van schade, schadeclaims en geschillen
  • Beschermt reputatie en imago
  • Beschermt tegen oneerlijke concurrentie en versterkt marktpositie

4 soorten certificatie

Producten en bouwsystemen

Bevestiging van het vertrouwen dat een product of een bouwsysteem beantwoordt aan een voorschrift.

Processen en diensten

Bevestiging van het vertrouwen dat een proces of dienst tot een goed resultaat leidt en dat ondernemingen die het proces uitvoeren of de diensten leveren gekwalificeerd zijn.

Managementsystemen

Beoordeling van de organisatorische kwaliteit van een onderneming of organisatie, in functie van specifieke doelstellingen zoals kwaliteit, milieu, energie of veiligheid.

Bekwaamheid van personen

Bevestiging van het vertrouwen in de competenties van personen voor de uitoefening van een specifiek beroep en het instandhouden ervan.

Wie kan een certificaat aanvragen?

Fabrikanten, verdelers, aannemers, installateurs en andere uitvoerders van werken,
dienstverleners in de bouwsector hebben allemaal gelijke toegang tot de certificatiediensten van
BCCA. Alle partijen uit de bouwsector, groot of klein, hebben een gelijke toegang tot certificatie.

Hoe vraagt u een certificaat aan?

Aanvraag

U kunt een aanvraag indienen via het contactformulier. Vermeld wie of wat u wenst te certificeren en wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om informatie uit te wisselen. Aansluitend bezorgen we u een offerte.

Onderzoek, audit,
inspectie of examen

BCCA gaat vervolgens na of aan de voorwaarden voor certificering voldaan is. Afhankelijk van de gevraagde certificatie gebeurt dit op basis van een initieel onderzoek, audits, inspecties, proeven, examens of een combinatie daarvan.

Beoordeling en
certificatiebeslissing

Een onafhankelijk, intern comité beoordeelt de vaststellingen. Alle informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Wanneer de beoordeling positief is, kan BCCA een certificaat afleveren. U tekent bij certificatie een overeenkomst waarin onder meer voorwaarden staan om de geldigheid van het certificaat in stand te houden.

Doorlopend toezicht

Tijdens de looptijd van het certificaat worden periodieke controles uitgevoerd om te bevestigen of de geldigheid van het certificaat in stand kan worden gehouden. De aard en frequentie van deze controles hangen af van de betrokken certificatie.

Deze site maakt gebruik van cookies.

Door verder te surfen gaat u akkoord met ons cookiebeleid. We respecteren uw privacy. Lees meer over ons privacybeleid en ons Cookiebeleid.