Privacybeleid

Versie 02: 2022-08-02

1. VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

BCCA vzw (Kantersteen 47, 1000 Brussel, KBO nr. 0449.439.701) (hierna “BCCA”) bepaalt de middelen en de doeleinden (finaliteit) van de verwerking van (persoons)gegevens die geregistreerd en gebruikt worden door applicaties of websites van BCCA, en is als dusdanig de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens in de zin van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna “Algemene Verordening Gegevensbescherming”).

2. VERZAMELDE (PERSOONS)GEGEVENS

BCCA registreert de gegevens die gebruikers haar meedelen. De (persoons)gegevens die worden verzameld zijn: voor- en familienaam, geboortedatum, geboorteplaats, functie/beroep, telefoonnummer, adres en e-mailadres. Daarnaast registreert BCCA gegevens die betrekking hebben op de klanten van haar gebruikers en die haar worden meegedeeld door haar gebruikers met het oog op het uitvoeren van de dienstverlening door BCCA. Het gaat om naamgegevens (naam, adres, telefoon, enz.) of andere gegevens (bijvoorbeeld uren van beschikbaarheid).

3. GEGEVENS OPGENOMEN IN VERSLAGEN OF ANDERE DOCUMENTEN

BCCA behoudt zich het recht voor om de gegevens en de resultaten van een verslag, van een certificaat of van enige andere analyse die is uitgevoerd voor of op vraag van een klant van BCCA te verwerken als een deel van een algemene databank of van een ander informatiesysteem.

4. RECHTSGROND

Voor zover de gebruiker een overeenkomst heeft gesloten met BCCA of een overeenkomst wenst te sluiten met BCCA (bijv. omdat de gebruiker een te kwalificeren luchtdichtheidsmeter of ventilatieverslaggever is), erkent en aanvaardt de gebruiker dat de verwerking van zijn persoonsgegevens, noodzakelijk is in het kader van het sluiten en/of uitvoeren van dergelijke overeenkomst. Voor zover de gebruiker een persoon is die niet zelf een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten met BCCA (bijv. omdat de gebruiker een medewerker is van een klant van BCCA), zal de gebruiker om zijn uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens door BCCA in overeenstemming met deze privacyverklaring worden gevraagd. De gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. De gebruiker is zich evenwel bewust dat hij zijn persoonsgegevens dient te verstrekken aan BCCA voor het gebruik van de applicaties en websites van BCCA en dat hij geen toegang zal krijgen tot deze applicaties en websites indien deze gegevens niet worden verstrekt.

5. NIEUWSBRIEF

BCCA registreert het (de) e-mailadres(sen) dat (die) de gebruiker meedeelt. Na voorafgaand akkoord van de gebruiker kan BCCA de gebruiker nieuwsbrieven sturen. De gebruiker kan echter steeds aangeven dat hij dergelijke berichten niet langer wil ontvangen. De toelating om dergelijke berichten te sturen, wordt uitdrukkelijk gevraagd wanneer de gebruiker zijn e-mailadres voor de eerste keer wordt gevraagd. Bovendien bevat elk e-mailbericht ook de mogelijkheid om zijn recht op verzet uit te oefenen. Indien er verscheidene e-mailadressen geregistreerd zijn, kan het nodig zijn om dit recht van verzet voor elk van die adressen uit te oefenen.

6. DOEL VAN DE VERWERKING

6.1 BCCA zal de meegedeelde (persoons)gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:
- het verstrekken van toegang tot de applicaties en websites van BCCA en identificatie van personen ter bewaking van het correct gebruik van de applicaties in overeenstemming met de kwalificatie van de betrokken persoon;
- uitvoeren en afwikkelen van overeenkomsten, onder meer het leveren en factureren van producten en diensten en het verstrekken van de nodige informatie;
- publiceren van bepaalde gegevens, o.a. door BCCA verleende erkenningen, certificaten en attesten;
- treffen van maatregelen ter verificatie van de (persoons)gegevens bij aanmelding op een website of web applicatie van BCCA, evenals het treffen van voorzieningen ter beveiliging van die gegevens;
- opstellen en ter beschikking stellen van (inspectie)verslagen;
- beheer van elektronische betalingen en fraudebestrijding; en
- om de gebruikers op de hoogte te houden van de recente veranderingen en nieuwigheden van BCCA of een met haar verbonden onderneming en voor andere informatieverstrekking die relevant is in de bouwsector (bijvoorbeeld via nieuwsbrieven).

6.2 De meegedeelde (persoons)gegevens kunnen worden doorgegeven aan een aan BCCA gelieerde onderneming of aan derden voor de uitvoering en ontwikkeling van enige overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of in geval van gerechtvaardigd belang.

7. DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

7.1 Aan BCCA verbonden en/of geassocieerde ondernemingen
De meegedeelde (persoons)gegevens kunnen worden overgemaakt aan een met BCCA verbonden onderneming of aan derden voor het uitvoeren en afwikkelen van enige overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of in geval van wettig belang. In dat geval verlangen we van deze ondernemingen dat ze deze verklaring volgen.

7.2 Leveranciers
Om haar diensten zo efficiënt mogelijk aan te bieden, kan BCCA beroep doen op dienstverleners die hierbij persoonsgegevens verwerken. De nodige maatregelen worden genomen om te verzekeren dat uw persoonsgegevens door deze dienstverleners conform deze privacyverklaring worden verwerkt.

7.3 Zakelijke overdrachten
BCCA behoudt zich het recht voor om in verband met een reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen, persoonsgegevens over te dragen, mits de ontvangende partij ermee instemt om de gegevens te verwerken overeenkomstig deze privacyverklaring.

7.4 Internationale doorgifte
De meegedeelde (persoons)gegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte verwerkt.

8. BEWAARTERMIJN

BCCA houdt de (persoons)gegevens van gebruikers bij voor een periode tot 10 jaar nadat het dossier wordt opgeleverd. Deze (persoons)gegevens kunnen langer bijgehouden worden door BCCA indien deze (persoons)gegevens noodzakelijk zijn in een andere context. In dergelijk geval, wordt de gebruiker in die context correct geïnformeerd.

9. RECHTEN VAN DE GEBRUIKER

9.1 De gebruiker heeft een inzage- en rectificatierecht inzake de op hem betrekking hebbende (persoons)gegevens die verwerkt worden in de bestanden en applicaties van BCCA. Wanneer de gebruiker zijn rectificatierecht uitoefent, kan hij vragen aan BCCA om zijn persoonsgegevens niet langer te gebruiken gedurende de periode die noodzakelijk is om de juistheid te controleren. Op uitdrukkelijk verzoek van de gebruiker, zal BCCA al zijn persoonsgegevens integraal wissen, behoudens wanneer deze gegevens noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de hierboven vermelde overeenkomst of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Wanneer BCCA de persoonsgegevens van de gebruiker zou wissen en de gebruiker niet wil dat zijn persoonsgegevens integraal worden gewist, kan hij BCCA verzoeken om zijn persoonsgegevens bij te houden, maar niet verder te verwerken.

9.2 De gebruiker kan voormelde rechten kosteloos uitoefenen door contact op te nemen met BCCA. Dit kan via een gedateerde en ondertekende brief aan BCCA, Aarlenstraat 53, 1040 Brussel, België, t.a.v. de directie of door een e-mail te sturen naar mail@bcca.be, telkens met een kopie van zijn identiteitskaart (voor identificatiedoeleinden).

9.3 Indien de gebruiker klachten zou hebben i.v.m. het privacy beleid van BCCA, heeft hij het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde autoriteit.

9.4 BCCA heeft alle nodige juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang tot en ongeoorloofd gebruik van de (persoons)gegevens te vermijden. BCCA kan in geen geval aansprakelijk zijn voor identiteitsdiefstal, datadiefstal of informaticacriminaliteit. Bij een inbraak op de informaticasystemen zal BCCA onmiddellijk alle nodige maatregelen nemen om schade en/of diefstal tot een minimum te beperken.

10. WIJZIGINGEN

BCCA kan de bepalingen van deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen door de bijgewerkte versie op haar websites en applicaties te plaatsen. BCCA brengt de gebruiker binnen een redelijke termijn op de hoogte van een eventuele wijziging. BCCA raadt de gebruiker aan de bepalingen van deze privacyverklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop BCCA uw persoonsgegevens gebruikt.

11. TOEPASSELIJKE WET EN BEVOEGDE RECHTER

Deze privacyverklaring wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Bij elk geschil met betrekking tot het privacybeleid wordt gestreefd naar een minnelijke schikking. Indien een partij meent dat geen minnelijke schikking kan worden bereikt, gaan de partijen akkoord dat alle geschillen omtrent het privacybeleid uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel behoren.

12. CONTACT

Voor alle vragen, klachten of opmerkingen kan de gebruiker ons bereiken via de volgende kanalen:
- per brief:
Hermeslaan 9, 1831 Diegem, België,
t.a.v. de directie;
- via e-mail:
mail@bcca.be

Deze site maakt gebruik van cookies.

Door verder te surfen gaat u akkoord met ons cookiebeleid. We respecteren uw privacy. Lees meer over ons privacybeleid en ons Cookiebeleid.